• Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6

Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon/Klachtenprocedure

 
Onderwijsinstellingen zijn sinds 1998 verplicht om een klachtenregeling ter beschikking te 
stellen. Ook SOPOH beschikt over een dergelijke regeling. Deze voorziet in een zorgvuldige 
behandeling van klachten ter bevordering van een veilig schoolklimaat.
Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, 
agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar kunnen ook gaan over gedragingen en beslissingen. 
De regeling is er voor zowel leerlingen en hun ouders als voor personeelsleden van de school. Het 
aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie zijn 
de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld. Alle scholen die onder SOPOH vallen beschikken 
over contactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen voor de eerste opvang, 
kunnen zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, nemen contact op met de 
ouder(s) en zorgen voor een goede nazorg. Om deze taken goed te kunnen vervullen, hebben zij 
hiervoor een speciale training gehad. Op de Waterwolf is Ilona Lourenburg onze interne 
vertrouwenspersoon.
 
De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. 
Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de 
klachtencommissie.
Tevens begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent zo nodig 
bijstand bij het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviestaak aan het 
bevoegd gezag over de te nemen besluiten.
 
Tot slot is er de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen 
aan een onafhankelijke commissie. SOPOH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie in 
Utrecht. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond 
en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.
De externe vertrouwenspersoon van SOPOH is Heleen de Jong. Zij is socioloog, mediator en 
heeft ervaring en deskundigheid op het terrein van klachtbehandeling. U kunt haar op 
telefoonnummer 06 250 24 555 of e-mailadres info@heleendejongadvies.nl bereiken. Ga voor 
meer informatie naar www.heleendejongadvies.nl.