• Obs De Waterwolf
 • Obs De Waterwolf
 • Obs De Waterwolf
 • Obs De Waterwolf
 • Obs De Waterwolf
 • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6

Visie en missie

 

Basisschool De Waterwolf is een kleinschalige ambitieuze buurtschool in Vijfhuizen en is een van de oudste scholen in de Haarlemmermeer. Al kort na de inpoldering in 1861 kreeg Vijfhuizen zijn eigen dorpsschool. Deze was eerst gehuisvest in een landbouwschuur. In 1866 kwam er een schoolgebouw in het dorpscentrum. De geschiedenis van de school gaat dus ver terug! De naam ‘De Waterwolf ’heeft ook met de geschiedenis van de inpoldering te maken. In de hal van de school hangt een plaquette met de volgende tekst: ’De drooglegging van het Haarlemmermeer vond haar oorsprong in de vrees voor ‘De Waterwolf’.

 De kleinschaligheid van de school zorgt voor een prettig en persoonlijke sfeer. Wij werken op een gevarieerde manier aan persoonlijke groei en ontwikkeling van zelfstandigheid en samenwerking waardoor ieders talenten zich optimaal kunnen ontplooien. Gevarieerd wil zeggen: vanuit een veilige basis zijn wij uitdagend in leren, samenwerken en spelen. De leerkrachten op De Waterwolf streven naar optimale zorg en zijn ambitieus. Zij weten dat een goede relatie met het kind de basis vormt om te kunnen groeien op zowel sociaal emotioneel gebied, als op het cognitieve vlak. Daarom hechten wij veel waarde aan een goed schoolklimaat, waar een prettige omgangvorm met elkaar van groot belang is. Onze leerkrachten hebben er plezier in om voor kinderen uitdagende leeractiviteiten te ontwikkelen, passend bij het kind. Zo staat niet het onderwijzen maar het leren centraal. We vinden het van groot belang om samen met de ouders te werken aan het leren en het opvoeden van de kinderen. Met elkaar vormen we de ‘driehoek’: school, ouder, kind. We beseffen dat we met elkaar een belangrijke basis vormen om de kinderen zo goed en evenwichtig mogelijk groot te brengen.

Onze kerndoelen

 • Wij bieden een veilige basis binnen een uitdagende leeromgeving.

 • We hebben aandacht voor specifieke leerbehoeften en passen ons aanbod hierop aan.

 • We spelen in op interesses en kwaliteiten van kinderen, waardoor we hun motivatie. versterken.

 • We bieden een gevarieerd aanbod en een variatie aan werkvormen.

 • Talenten worden gezien en mogen groeien.

 • We bieden een schoolklimaat waar kinderen elkaar helpen en van elkaar leren.

 • We ondersteunen de kracht van kinderen om zelfstandig op te treden.

 • We versterken de bewustwording van de eigen identiteit.

Aandacht voor de brede ontwikkeling

De komende vier jaar richten we ons op de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Het verbeteren en optimaliseren van het leesonderwijs.

 • Het opzetten van tutorleren.

 • Een rijke leeromgeving

 • Collegiale visitatie: binnen de school en op andere scholen.

 • Klassenmanagement; zelfstandig werken.

 • Digitaal schoolrapport.

 • De plusklas.

  Wat is kenmerkend voor onze aanpak?

  Op De Waterwolf willen wij de kinderen leren om zelfstandig te functioneren. Dit doen wij door te werken met weektaken, kieskasten, uitgestelde aandacht door middel van het gebruik van de dobbelsteen en het stoplicht in alle groepen. Hiermee geven wij de kinderen de vaardigheden mee die ze later nodig hebben om succesvol mee te kunnen draaien in de maatschappij. De kanjertraining en de omgangsvormen en afspraken die daarbij horen zijn ook binnen de school heel belangrijk. Leerkrachten en leerlingen houden zich hier aan en gaan met respect met elkaar om. De instructies gebeuren op drie niveaus. Hierdoor blijven kinderen op hun eigen niveau aangesproken en blijven onderdeel van de groep.

  Wat is kenmerkend voor onze school?

  Wij zijn een kleine school met een veilig en open klimaat, waarin ruimte is voor kinderen om zich op verschillende vlakken te kunnen ontwikkelen. Zowel cognitief maar ook door presentatie expressie, muziek en theater. In de weeksluitingen krijgt iedere klas een aantal keren per jaar de gelegenheid om een presentatie te verzorgen op het podium in de centrale hal. Alle klassen komen kijken, maar ook ouders en andere familieleden zijn welkom.

  Vanaf groep 5 werken we iedere vrijdagmiddag een uur aan een speciale interesse. Circuit noemen we dat. De leerkrachten maar ook de ouders of andere genodigden bieden dan bijzondere praktijkgerichte lessen zoals: techniek, ICT, drama, clinics met betrekking tot sport, muziek en handvaardigheid. Een hoogtepunt van de week!

  Inhoudelijke thema’s voor nu en straks.

  Vanaf de kleutergroep biedt De Waterwolf een doorgaande lijn in het zelfstandig werken. Zo leren kinderen samen te werken, hulp te vragen en strategieën te bedenken om zelf problemen op te lossen. Vanaf de onderbouw hanteren we dag- en weektaken zodat kinderen leren te plannen en deze zelfstandig uit te voeren. In groep ½ werken de kinderen met een takenbord.

  Kinderen vinden het prettig om invloed te kunnen uitoefenen op hun werk in de school. Doordat ze op De Waterwolf voor keuzes worden gesteld, raken de kinderen meer betrokken bij hun werk. Binnen de door het team gestelde kaders krijgen kinderen de ruimte om hieraan te werken. We accepteren daarbij de verschillen tussen de kinderen; het ene kind zal meer sturing nodig hebben dan het andere kind. Door onze aandacht voor het individuele kind ontstaat er een organisatievorm waarbij kinderen zelfstandig verder kunnen met hun werk terwijl andere kinderen, in kleine groepjes of alleen, extra instructie krijgen. Wij leren kinderen hiermee om te gaan door gebruik te maken van de instructietafel en symbolen maar vooral door vroegtijdig te sturen op het gedrag van kinderen.

  Ouderbetrokkenheid

  Kinderen leren het beste als ouders en school samenwerken aan opvoeden en leren.

  Een goede relatie is daarbij een voorwaarde. Vormgeven aan educatief partnerschap, waarin deze samenwerking structureel tot stand komt, is een belangrijk doel van onze school. Wij hechten aan goede contacten met de ouders. Zij zijn in de ochtend bij het brengen van de kinderen welkom in de school. Verwelkomd door de juf of meester van hun kind. Daarbij wordt de kinderen de hand geschud. Zo maken wij contact en kan de nieuwe dag beginnen! Daarnaast zijn de ouders welkom bij het podium. Om de kunsten van de kinderen te kunnen aanschouwen en ook weer om elkaar in onze school te ontmoeten en de sfeer te blijven proeven.

  In leren en ontwikkelen van de kinderen is de bijdrage van de ouders van grote invloed. Leerkrachten en ouders werken daarin nauw samen. Samen reflecteren we op opvoedvraagstukken in bijvoorbeeld een ouderavond, op thema-avonden en tijdens koffieochtenden. We informeren de ouders structureel over de ontwikkelingen van hun kind en nodigen hen regelmatig uit om daarover te praten en in overleg te besluiten wat wenselijk is voor de ontwikkeling van het kind. Daarbij gaat het om gedragsaspecten en leeraspecten.

  De ouderbetrokkenheid is groot op De Waterwolf. Zo wordt er in de ochtend gelezen met hulp van ouders, zijn er ouders die helpen in de schoolbibliotheek, ouders die helpen bij verschillende activiteiten: van het helpen bij het maken van knutsels tot het helpen bij het organiseren van festiviteiten.

  De plusklas

  Naast ons reguliere programma bieden we extra uitdagend programma voor kinderen die meer aankunnen op het cognitieve vlak, in onze plusklas.

  De plusklas-activiteiten worden geïntegreerd in de weektaak. Als u de plusklas bezoekt ziet u leerlingen die onderzoekend, experimenterend en samenwerkend bezig zijn. Door het aanbieden van verrijkingsvakken zoals scheikunde, sterrenkunde, filosofie, dierkunde en Spaans, worden kinderen deze leerlingen uitgedaagd. De leerlingen van de plusklas, die uit groep 5 t/m 8 komen, krijgen wekelijks een uur les in een bepaald vak. Compleet met opdrachten, proefjes en toetsen wordt aan hun ontwikkelingsbehoefte voldaan. Ook wordt er tijdens de lessen regelmatig een gastles gegeven door bijvoorbeeld een enthousiaste ouder. De Waterwolf is een school die ook aan zorg van onze meervoudig intelligente kinderen denkt     

De Waterwolf.

Het team van De Waterwolf werkt in nauwe samenwerking met de ouders aan een school waar de zeven kernwaarden leidend zijn: kwaliteit, ambitie, welbevinden, plezier, samenwerking vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat kunt u terug zien in onze manier van handelen en de manier waarop onze school is ingericht. Zo bouwen we voortdurend aan de school van de toekomst. Zichtbaar en tastbaar!